VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead

彩虹数据:日本CN2 GIA VPS最高30M带宽,2核1G特价450元/年起 付上CN2 GIA VPS测评数据

彩虹数据近期主打的是日本CN2 GIA VPS产品,相对中国大陆用户来说访问速度非常友好,延迟低至60毫秒左右,线路电信联通移动三网去程骨干直连,回程CN2 GIA优化!本次促销方案最低10Mbps带宽起步,最高有30Mbps端口可以选择,最低配置2核1G内存年付仅需450元。彩虹数据日本CN2 GIA VPS速度怎么样?彩虹数据日本CN2 GIA VPS综合性能怎么样?在这里VPS联盟将使用自己开通的机器仅需一个测评,供大家参考!

一、彩虹数据官网

彩虹数据官方网站

一、日本CN2 GIA VPS

关于系统盘的解释:Linux系统提供8GB-10GB系统盘、Windows系统30GB-40GB系统盘!另外本次促销只有年付方案可以选择,时间长了怕夜长梦多的话,大家可以考虑选择他们的常规月付方案。

 • 日本cn2测试IP:27.124.39.130
CPU 内存 硬盘 带宽 流量 架构 IPv4 价格 购买
2核心 1GB 系统盘+20GB数据盘 10M 500G/月 Hyper-V 1个 888元/年 450元/年 点击购买
2核心 2GB 系统盘+30GB数据盘 15M 1TB/月 Hyper-V 1个 1580元/年 690元/年 点击购买
4核心 4GB 系统盘+50GB数据盘 20M 2TB/月 Hyper-V 1个 3000元/年 999元/年 点击购买
8核心 8GB 系统盘+90GB数据盘 30M 5TB/月 Hyper-V 3个 7500元/年 2588元/年 点击购买

二、彩虹数据日本GIA测评

1、彩虹数据日本CN2 GIA VPS国内三网ping测试结果。国内三网平均延迟低至67毫秒。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 128 上海(天翼云一区) 33.7 毫秒 吉林长春(铁通) 103.4 毫秒 67.4 毫秒
联通线路 13 安徽滁州(电信2) 44.8 毫秒 辽宁沈阳(联通) 91.7 毫秒 72.5 毫秒
电信线路 58 上海(天翼云一区) 33.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 101.8 毫秒 64.3 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com) 44.5 毫秒 四川德阳(移动) 95.6 毫秒 74.1 毫秒
东北地区 10 辽宁大连(电信) 78.1 毫秒 吉林长春(铁通) 103.4 毫秒 86.2 毫秒
华北地区 17 天津(天翼云) 62.6 毫秒 北京(阿里云) 87.7 毫秒 75.8 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 53.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 101.8 毫秒 80.8 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(华为云) 65.3 毫秒 四川成都(AS9929) 95.9 毫秒 80.8 毫秒
华中地区 9 湖北武汉(天翼云) 62.9 毫秒 河南新乡(7yc.com) 77.4 毫秒 72.0 毫秒
华东地区 48 上海(天翼云一区) 33.7 毫秒 山东青岛(阿里云) 86.6 毫秒 55.8 毫秒
华南地区 24 广东广州(华为云) 57.1 毫秒 广东茂名(移动) 70.5 毫秒 63.8 毫秒

彩虹数据:日本CN2 GIA VPS最高30M带宽,2核1G特价450元/年起 付上CN2 GIA VPS测评数据

2、彩虹数据日本CN2 GIA VPS带宽抖动及丢包测试。稳定性非常不错,丢包也好,免备案建站无压力。

彩虹数据:日本CN2 GIA VPS最高30M带宽,2核1G特价450元/年起 付上CN2 GIA VPS测评数据

3、彩虹数据日本CN2 GIA VPS海外节点速度测试。北美欧洲节点上行跑满25Mbps左右,下线100Mbps左右。

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider         | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   
             |              |         |        
Bouygues Telecom     | Paris, FR (10G)      | 24.1 Mbits/sec | 78.0 Mbits/sec 
Online.net        | Paris, FR (10G)      | 24.9 Mbits/sec | 79.1 Mbits/sec 
WorldStream        | The Netherlands (10G)   | 24.3 Mbits/sec | 91.7 Mbits/sec 
wilhelm.tel        | Hamburg, DE (10G)     | 24.3 Mbits/sec | 91.6 Mbits/sec 
Biznet          | Bogor, Indonesia (1G)   | 25.3 Mbits/sec | 103 Mbits/sec 
Hostkey          | Moscow, RU (1G)      | 24.5 Mbits/sec | 79.1 Mbits/sec 
Velocity Online      | Tallahassee, FL, US (10G) | 24.2 Mbits/sec | 77.9 Mbits/sec 
Airstream Communications | Eau Claire, WI, US (10G) | 25.1 Mbits/sec | 94.5 Mbits/sec 
Hurricane Electric    | Fremont, CA, US (10G)   | 25.2 Mbits/sec | 95.3 Mbits/sec 

4、彩虹数据日本CN2 GIA VPS国内及亚太节点速度测试。

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name           Upload Speed  Download Speed Ping Latency
 Speedtest Default       3.02 MB/s    11.62 MB/s   25.95 ms
 China, Jilin CU        3.03 MB/s    11.36 MB/s   87.91 ms
 China, Shandong CU       3.05 MB/s    11.65 MB/s   98.39 ms
 China, Nanjing CU       3.05 MB/s    11.71 MB/s   60.34 ms
 China, Shanghai CU       3.03 MB/s    11.39 MB/s   78.01 ms
 China, Lanzhou CU       3.05 MB/s    11.85 MB/s   90.45 ms
 China, Beijing CT       3.02 MB/s    11.51 MB/s   90.12 ms
 China, Hangzhou CT       3.01 MB/s    11.81 MB/s   40.15 ms
 China, Nanjing CT       3.03 MB/s    11.61 MB/s   42.09 ms
 China, Guangzhou CT      2.99 MB/s    11.61 MB/s   51.12 ms
 China, Wuhan CT        3.04 MB/s    11.47 MB/s   69.27 ms
 China, Shenyang CM       3.07 MB/s    10.79 MB/s   99.54 ms
 China, Hangzhou CM       3.03 MB/s    11.41 MB/s   98.59 ms
 China, Nanning CM       3.01 MB/s    11.32 MB/s   70.02 ms
 China, Lanzhou CM       3.04 MB/s    11.81 MB/s   111.99 ms
 Hong Kong, HGC         3.02 MB/s    10.59 MB/s   49.10 ms
 Hong Kong, CSL         3.06 MB/s    5.52 MB/s    49.56 ms
 Hong Kong, PCCW        3.04 MB/s    10.27 MB/s   49.06 ms
 Korea, SK [Kdatacenter]    3.28 MB/s    12.05 MB/s   277.75 ms
 Japan GLBB           3.02 MB/s    11.94 MB/s   33.20 ms
 Japan Rakuten         3.00 MB/s    11.52 MB/s   3.72 ms

5、彩虹数据日本CN2 GIA VPS性能测试。

-> System Information

 OS Release:      Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) (x86_64)
 CPU Model:       Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz 2.60 GHz
 CPU Cache Size:    20480 KB
 CPU Number:      4 vCPU
 Virt Type:       Microsoft Hyper-V
 Memory Usage:     281.66 MB / 3.83 GB
 Swap Usage:      0 KB / 2.00 GB
 Boot Device:      /dev/sda2
 Disk Usage:      7.06 GB / 10.25 GB
 CPU Usage:       1.1% used, 0.1% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):   1.49 1.22 0.74 
 Uptime:        0 Days, 6 Hours, 54 Minutes, 47 Seconds
 Kernel Version:    4.15.0-96-generic
 Network CC Method:   cubic + fq_codel

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:   [JP] 27.124.39.175
 IPV4 - ASN Info:    AS64050 (BGP Consultancy Pte Ltd, SG)
 IPV4 - Region:     Japan Tokyo Tokyo
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                No
 Bahamut Anime:             No
 Abema.TV:               No
 Princess Connect Re:Dive Japan:    Yes
 BBC:                  No
 BiliBili China Mainland Only:     No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:    No
 Bilibili Taiwan Only:         No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:         183 Scores
 4 Threads Test:        521 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :     3396.74 MB/s
 1 Thread - Write Test:     2742.86 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name       Write Speed               Read Speed
 10MB-4K Block     4.3 MB/s (1048 IOPS, 2.44s)       4.7 MB/s (1159 IOPS, 2.21s)
 10MB-1M Block     643 MB/s (613 IOPS, 0.02s)       818 MB/s (780 IOPS, 0.01s)
 100MB-4K Block     4.8 MB/s (1182 IOPS, 21.65s)      5.1 MB/s (1253 IOPS, 20.42s)
 100MB-1M Block     175 MB/s (166 IOPS, 0.60s)       101 MB/s (96 IOPS, 1.03s)
 1GB-4K Block      6.4 MB/s (1571 IOPS, 162.89s)      7.1 MB/s (1742 IOPS, 146.92s)
 1GB-1M Block      69.8 MB/s (66 IOPS, 15.03s)       67.8 MB/s (64 IOPS, 15.46s)
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4kb      (IOPS) | 64kb     (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 13.23 MB/s  (3.3k) | 32.83 MB/s   (513)
Write   | 13.24 MB/s  (3.3k) | 33.20 MB/s   (518)
Total   | 26.47 MB/s  (6.6k) | 66.04 MB/s  (1.0k)
      |           |           
Block Size | 512kb     (IOPS) | 1mb      (IOPS)
 ------  | -----     ---- | ---      ---- 
Read    | 31.82 MB/s   (62) | 31.56 MB/s   (30)
Write   | 34.21 MB/s   (66) | 34.38 MB/s   (33)
Total   | 66.04 MB/s   (128) | 65.94 MB/s   (63)

6、彩虹数据日本CN2 GIA VPS国内三网去程路由追踪测试。

电信去程163直连。

0. CN 140.143.93.0   Loss% Snt  Last Avg  Best Wrst StDev AS Name             PTR
1   100.88.215.129  0.0%  20  1.3  1.1  0.9  1.4  0.0  -
2   100.88.243.240  0.0%  20  0.7  1.0  0.7  1.5  0.0  -
3   10.196.70.77   0.0%  20  0.7  0.8  0.6  1.4  0.0  -
4   10.196.2.77   0.0%  20  4.4  2.8  2.1  9.2  1.6  -
5   10.196.0.86   0.0%  20  1.5  1.6  1.5  2.1  0.0  -
6  CN 182.150.16.105  30.0% 20  4.4  7.3  3.3  49.4 12.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE   182.150.16.105
7  CN 182.140.229.185 0.0%  20  2.1  2.2  1.8  4.3  0.5  38283 CN CHINANET-SCIDC     182.140.229.185
8  CN 182.140.220.241 0.0%  20  9.5  5.6  1.8  9.5  2.2  38283 CN CHINANET-SCIDC     182.140.220.241
9  CN 202.97.36.221  0.0%  20  38.2 37.9 35.9 39.7 1.1  4134 CN CHINANET-BACKBONE   202.97.36.221
10 CN 202.97.94.130  55.0% 20  37.7 37.5 37.2 37.8 0.0  4134 CN CHINANET-BACKBONE   202.97.94.130
11 CN 202.97.12.41   0.0%  20  41.4 37.8 34.7 41.5 2.2  4134 CN CHINANET-BACKBONE   202.97.12.41
12 CN 202.97.24.26   0.0%  20  87.4 87.2 87.0 88.4 0.2  4134 CN CHINANET-BACKBONE   202.97.24.26
13 JP 203.215.236.78  0.0%  20  80.2 80.4 79.9 86.9 1.4  4134 CN CHINANET-BACKBONE   203.215.236.78
14 SG 182.54.128.61  0.0%  20  90.5 92.0 90.5 109.5 4.1  64050 SG BCPL-SG        ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
15 SG 182.54.128.81  0.0%  20  89.3 92.1 89.2 141.2 11.6 64050 SG BCPL-SG        ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
16 IN 27.124.39.175  0.0%  20  79.1 79.3 78.9 80.0 0.0  64050 SG BCPL-SG        27.124.39.175

联通去程169直连。

0. CN 112.85.231.0   Loss% Snt  Last Avg  Best Wrst StDev AS Name             PTR
1   10.111.121.1   55.0% 20  0.3  0.4  0.3  0.8  0.0  -
2  CN 112.85.231.129  0.0%  20  4.4  17.9 3.5  109.5 26.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE   112.85.231.129
3   10.10.101.1   0.0%  20  1.2  4.0  0.7  20.6 5.7  -
4   ???       100.0 20  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -
5  CN 122.194.150.241 15.0% 20  1.9  3.8  1.6  15.6 3.8  4837 CN CHINA169-BACKBONE   122.194.150.241
6  CN 112.85.230.25  0.0%  20  14.4 15.4 14.1 24.0 2.6  4837 CN CHINA169-BACKBONE   112.85.230.25
7  CN 219.158.101.181 0.0%  20  35.0 36.6 33.1 59.0 6.2  4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.101.181
8  CN 219.158.19.66  0.0%  20  34.3 36.4 32.3 41.1 2.6  4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.19.66
9  CN 219.158.97.29  0.0%  20  43.9 40.3 36.2 43.9 2.6  4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.97.29
10 CN 219.158.10.54  0.0%  20  36.7 37.8 34.2 42.0 2.5  4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.10.54
11 CN 219.158.42.126  0.0%  20  39.6 41.8 39.5 72.0 7.1  4837 CN CHINA169-BACKBONE   219.158.42.126
12 SG 103.198.146.65  0.0%  20  68.6 69.3 68.6 73.2 1.0  64050 SG BCPL-SG        xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.
13 SG 103.198.146.37  0.0%  20  72.7 72.7 71.8 76.1 0.8  64050 SG BCPL-SG        ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.n
14 SG 182.54.128.41  0.0%  20  110.4 110.7 110.2 114.2 0.8  64050 SG BCPL-SG        xe-1-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.bg
15 SG 182.54.128.61  0.0%  20  116.6 119.6 116.1 170.8 12.1 64050 SG BCPL-SG        ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
16 SG 182.54.128.81  0.0%  20  122.5 126.3 121.3 199.1 17.2 64050 SG BCPL-SG        ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
17 IN 27.124.39.175  0.0%  20  69.7 69.9 69.3 71.0 0.3  64050 SG BCPL-SG        27.124.39.175

移动去程CMI。

0. CN 112.30.130.0   Loss% Snt  Last Avg  Best Wrst StDev AS Name             PTR
1.   ???       100.0 20  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -
2.   ???       100.0 20  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -
3. CN 112.29.129.33  0.0%  20  0.8  1.3  0.6  8.2  1.7  9808 CN CMNET-GD        112.29.129.33
4. CN 112.29.129.9   5.0%  20  2.2  2.2  1.9  2.4  0.1  9808 CN CMNET-GD        112.29.129.9
5. CN 221.183.13.209  0.0%  20  1.3  4.6  1.2  27.0 6.9  9808 CN CMNET-GD        221.183.13.209
6. CN 221.176.18.5   0.0%  20  35.9 28.6 22.4 130.4 24.1 9808 CN CMNET-GD        221.176.18.5
7. CN 221.183.68.141  0.0%  20  32.8 25.4 23.5 35.6 3.8  9808 CN CMNET-GD        221.183.68.141
8. CN 221.183.25.206  0.0%  20  29.1 26.6 24.4 30.0 1.6  9808 CN CMNET-GD        221.183.25.206
9. CN 221.183.55.77  0.0%  20  25.3 26.2 25.2 38.0 2.8  9808 CN CMNET-GD        221.183.55.77
10. CN 223.120.2.241  90.0% 20  83.0 81.5 79.9 83.0 2.2  58453 HK CMI-INT-HK       223.120.2.241
11. CN 223.120.2.246  0.0%  20  95.7 87.4 79.8 96.5 6.0  58453 HK CMI-INT-HK       223.120.2.246
12. CN 223.121.2.201  0.0%  20  79.2 79.5 78.9 84.1 1.2  58453 HK CMI-INT-HK       223.121.2.201
13. SG 182.54.128.61  0.0%  20  79.9 82.4 79.0 92.6 4.1  64050 SG BCPL-SG        ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
14. SG 182.54.128.81  0.0%  20  80.6 80.6 79.1 92.9 3.1  64050 SG BCPL-SG        ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
15. IN 27.124.39.175  10.0% 20  74.1 73.9 73.3 74.7 0.4  64050 SG BCPL-SG        27.124.39.175

7、彩虹数据日本CN2 GIA VPS国内三网回程路由测试。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 0.80 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 1.21 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 2.59 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 1.99 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.186.185 97.67 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 6 59.43.247.141 59.57 ms * China Beijing ChinaTelecom
 7 59.43.188.77 61.80 ms * China Beijing ChinaTelecom
 8 59.43.131.253 61.67 ms * China Beijing ChinaTelecom
 9 *
10 *
11 *
12 220.181.22.1 76.19 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 1.01 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 4.26 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 1.08 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 1.93 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 36.52 ms * China ChinaTelecom
 6 59.43.187.85 37.22 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 7 *
 8 59.43.80.14 35.32 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 9 202.97.34.14 76.73 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
10 202.97.54.13 81.88 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
11 *
12 *
13 221.183.25.113 77.47 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
14 *
15 221.179.171.46 78.44 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
16 221.130.33.1 78.51 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 1.06 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.94 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 1.23 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 2.08 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 36.64 ms * China ChinaTelecom
 6 59.43.187.69 37.68 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 7 59.43.138.49 42.86 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 59.43.47.94 40.47 ms * China ChinaTelecom
 9 *
10 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 35.75 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 0.92 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 5.00 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 5.76 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 1.68 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 36.50 ms * China ChinaTelecom
 6 59.43.187.69 53.62 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 7 59.43.130.213 42.99 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 219.158.40.173 40.71 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
 9 219.158.113.197 62.38 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.15.206 68.29 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11 221.12.35.126 63.55 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
12 221.12.33.57 67.58 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
13 60.12.17.1 62.68 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 6.60 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.85 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 4.82 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 1.82 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 36.54 ms * China ChinaTelecom
 6 *
 7 59.43.130.209 43.17 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 59.43.80.138 38.34 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 9 202.97.26.10 36.29 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
10 *
11 221.183.66.77 70.24 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
12 221.183.25.145 63.75 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
13 211.140.0.2 62.11 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 7.86 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 1.02 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 1.69 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 2.12 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 36.45 ms * China ChinaTelecom
 6 *
 7 59.43.130.217 40.50 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 59.43.145.222 75.18 ms * China Guizhou ChinaTelecom
 9 *
10 59.51.187.141 73.03 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
11 58.42.224.1 76.64 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 0.73 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 2.61 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 1.31 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 1.85 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 40.78 ms * China ChinaTelecom
 6 59.43.246.189 37.42 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 7 59.43.130.209 37.37 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 219.158.40.173 38.07 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
 9 219.158.9.97 62.92 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 219.158.99.138 79.54 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
11 58.16.254.158 75.10 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
12 *
13 58.16.28.1 80.52 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 0.69 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.92 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 5.98 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 3.83 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 38.00 ms * China ChinaTelecom
 6 59.43.187.85 37.43 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 7 59.43.130.197 45.23 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 59.43.80.102 41.56 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 9 202.97.70.170 83.51 ms * China Sichuan Chengdu ChinaTelecom
10 202.97.69.202 87.88 ms * China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
11 *
12 221.183.66.241 94.94 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
13 221.183.25.165 87.71 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
14 221.183.53.22 88.74 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15 ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 88.22 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 0.83 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 1.50 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 4.65 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 1.56 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.186.185 36.77 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 6 59.43.187.69 37.03 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 7 59.43.130.209 43.91 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 59.43.80.82 38.07 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 9 202.97.34.254 61.88 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 183.59.5.37 55.67 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 183.56.128.14 60.01 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12 14.215.116.1 59.96 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 10.65 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.91 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 1.20 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 1.46 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 36.38 ms * China ChinaTelecom
 6 *
 7 59.43.130.205 43.17 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 59.43.46.78 64.61 ms * China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9 219.158.40.169 63.71 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 219.158.9.73 61.55 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11 221.4.0.74 61.86 ms AS17816 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
12 58.250.0.1 61.17 ms AS17623 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 1.39 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 1.65 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 1.27 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 4.54 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 36.32 ms * China ChinaTelecom
 6 *
 7 59.43.138.49 40.78 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 101.95.88.50 33.07 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
 9 101.95.120.109 46.36 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 1.62 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 6.00 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 1.19 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 2.01 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 47.87 ms * China ChinaTelecom
 6 *
 7 59.43.138.53 41.83 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 8 219.158.40.173 39.53 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
 9 219.158.113.197 63.75 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 139.226.210.78 59.80 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
11 139.226.208.226 65.07 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
12 112.65.207.22 60.10 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
13 140.207.207.126 88.19 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
14 211.95.72.254 63.69 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1 27.124.39.1 0.86 ms AS64050 Japan Tokyo rackip.com
 2 ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 10.86 ms AS64050 Japan Tokyo bgp.net
 3 202.55.27.102 1.10 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 4 202.55.27.93 2.04 ms AS4809 Japan Tokyo ChinaTelecom
 5 59.43.183.53 36.44 ms * China ChinaTelecom
 6 *
 7 *
 8 59.43.80.90 33.70 ms * China Shanghai ChinaTelecom
 9 202.97.46.58 34.32 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 202.97.15.82 78.75 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
11 *
12 *
13 *
14 *
15 101.4.112.29 100.73 ms AS4538 China Chongqing CHINAEDU
16 101.4.117.53 99.81 ms AS4538 China Chongqing CHINAEDU
17 101.4.116.90 103.24 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
18 *
19 202.115.254.238 98.52 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
20 202.115.0.1 106.37 ms AS4538,AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
21 *
22 202.112.14.151 105.36 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------
赞(0)
未经允许不得转载:VPS联盟 » 彩虹数据:日本CN2 GIA VPS最高30M带宽,2核1G特价450元/年起 付上CN2 GIA VPS测评数据
分享到: 更多 (0)